Privacy Verklaring

Produsoft hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respect voor uw privacy.

Produsoft leeft alle wettelijke verplichtingen na, dus ook deze van de EU 2016/679 verordening, beter gekend als GDPR.

In deze privacyverklaring pogen we heldere en transparante informatie te geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Bv bij Helpdesk vragen.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Produsoft zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Produsoft bvba

Koningin Astridlaan 46

9990 MALDEGEM

Ronny Jonckheere

+32.50.72.95.95

Ronny.jonckheere@produsoft.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Produsoft verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Klantenbeheer
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid, zoals de kmo portefeuille
 • Het organiseren van opleidingen en bijeenkomsten
 • Het leveren van software licenties
 • U te kunnen contacteren bij het uitoefenen van onze dienstverlening, zoals bv. de helpdesk
 • Het afhandelen en opvolgen van betalingen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens vrij te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij voldoende waarborgen gegeven kunnen worden.

Minderjarigen

Gezien we in een B2B omgeving actief zijn verwerken we, in principe, enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen. We kunnen echter niet controleren of een persoon ouder is dan 16. Indien u vermoedt dat er gegevens van minderjarigen bij ons verzameld worden, gelieve ons hiervan dan zo vlug mogelijk te verwittigen.

Als algemene regel worden persoonsgegevens bijgehouden zolang dat nodig is om het beoogde doel te kunnen bereiken.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Produsoft van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Gelieve bij uw schriftelijke aanvraag steeds duidelijke en zonder mogelijke twijfel uw identiteit op te geven, bijvoorbeeld via een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct schriftelijk contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Produsoft kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De eerste versie van dit document dateert van 24 mei 2018. De oude versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Dit document is opgesteld onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.