Algemene verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

Al de verkopen, werken, leveringen en diensten van Produsoft, hierna afgekort als PDS, zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene samenwerkingsvoorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2. PRIJSOFFERTES

De door PDS geformuleerde prijsofferte verbindt haar, behoudens andersluidende bepaling, gedurende één maand. Zulke prijsofferte kan tegen haar in geen geval ingeroepen worden als analyse door PDS van de bedrijfsomstandigheden van de klant, voorafgaand aan de verkoop. De klant zelf bepaalt het te leveren materieel en draagt de verantwoordelijkheid voor zijn keuze.

3. BESTELLINGEN

Een bestelling zal PDS slechts binden indien ze door PDS schriftelijk wordt bevestigd.

4. LEVERINGEN

 • De levering van het materieel zal gebeuren volgens de bepalingen van de bestellingen.
 • De leveringstermijnen en uitvoeringsdata worden gegeven als aanwijzing en zonder verbintenis. PDS zal alles in het werk stellen om de leveringen en uitvoeringen op de vooropgestelde of later bevestigde data te presteren. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of interesten.
 • De klant is verantwoordelijk voor de aangeduide plaats van installatie. Hij zal er tevens op eigen kosten voor zorgen dat de plaats van installatie voorzien is van elektrische leidingen en installaties zoals voorgeschreven door de brochure van de fabrikant. Hij zal PDS vrije toegang verschaffen tot de plaats van installatie, der wijze dat PDS over de voor de installatie benodigde tijd kan beschikken.
 • PDS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid tot uitvoering te wijten aan onvoorziene omstandigheden of voortvloeiend uit toeval of overmacht.
 • Ieder zichtbaar gebrek vastgesteld bij de levering moet door de koper vermeld worden op de verzendingsnota van de vervoerder. De terugzending van de goederen w ordt slechts aanvaard na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van PDS. Om geldig te zijn moet elke andere klacht aan PDS betekend w orden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de geleverde apparatuur of programmatuur.
 • Voor zover een installatie vereist is, zal deze uitgevoerd worden door personeel van PDS, of door personeel door haar gemachtigd volgens door haar gegeven instructies.
 • Levering van het materieel doet het risico op de klant overgaan.
 • PDS blijft in alle omstandigheden eigenaar van het geleverde tot wanneer de overeengekomen prijs, taksen en alle andere kosten, vereffend zijn.

5. BETALINGEN

 • De facturen van PDS zijn steeds betaalbaar in haar zetel, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidend beding.
 • Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 10 % per jaar vanaf de vervaldag.
 • Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt, zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.000,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien bij art. 1244 B.W.
 • Alle innings -en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel ziet PDS daarenboven van geen enkel van bovengenoemde rechten af, en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 • Klachten geven de klant geen recht de overeenkomst te ontbinden, noch de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN PDS

 • Indien PDS een verbintenis van onderhavige overeenkomst niet nakomt zal zij in geen geval gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding die hoger ligt dan 10% van de aankoopprijs van het materieel zoals hierboven aangeduid.
 • De klant verklaart dat PDS niet aansprakelijk zal zijn voor speciale, toevallige, onrechtstreekse of bijkomende schade, of voor het verlies van winst, inkomsten of gegevens, zelfs indien PDS op de hoogte werd gebracht van dergelijk verlies of schade.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

PDS blijft in alle omstandigheden eigenaar van het geleverde tot wanneer de overeengekomen prijs, taksen en eventuele intrest en inbegrepen, volledig vereffend is.

8. WAARBORG

De overeenkomstig deze overeenkomst geleverde apparatuur en programmatuur worden gewaarborgd tegen fabricage- en uitvoeringsfouten enkel gedurende de periode beschreven op de bestelbon en/of offerte, met aanvang op de datum van levering. De waarborg bestaat uit degelijke herstelling of vervanging van de onderdelen die door PDS als defect worden erkend, respectievelijk aanpassing van programmatuur tot het correct functioneren ervan, volgens de specificaties op de bestelbon vermeld. PDS kan echter niet waarborgen dat de apparatuur en programmatuur ononderbroken en vrij van gebreken zullen functioneren. De klant is gerechtigd om enerzijds de apparatuur te wijzigen, en om er apparatuur geleverd door andere leveranciers aan te koppelen, anderzijds om aan de programmatuur corresponderende veranderingen en koppelingen aan te brengen, doch slechts wanneer hij dit voornemen voorafgaandelijk, omstandig en schriftelijk aan PDS heeft meegedeeld, hetgeen als een verzoek om advies ter zake zal gelden.

9. KOPIEERVERBOD

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen mag de software of een gedeelte ervan enkel gekopieerd worden voor archiveringsdoeleinden, om een beschadigde kopij te vervangen, of om programmafouten te onderzoeken. Bij miskenning van deze bepaling is PDS gerechtigd op een schadevergoeding die begroot wordt op tien maal de aankoopwaarde van bedoelde software.

10. BEEINDIGING BIJ WANPRESTATIE VAN DE KLANT

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, is PDS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige voorafgaande gerechtelijke procedure, voor het nog niet uitgevoerde deel van de bestelling en/of het niet betaalde gedeelte ervan. De ontbinding zal plaats hebben 24u na het verzenden van een aangetekend schrijven door PDS, waarin deze haar voornemen te kennen geeft. Onverminderd het recht van PDS om een hogere schadevergoeding te eisen, zal de klant in dit geval minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs. Als een niet naleving van zijn verplichtingen in de zin van dit artikel zal onder meer worden beschouwd het niet betalen van een vervallen bedrag binnen de 30 dagen na het versturen van een aangetekende aanmaning.

11. SOFTWARE WAARBORG

Zowel de termijn als de modaliteiten van de softwarewaarborg worden bepaald door de oorspronkelijke leverancier van de software. Deze worden vermeld op de licentiedocumenten of op de website van de oorspronkelijke licentiegever.

12. SOFTWARE LICENTIES en INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

In alle gevallen waarin PDS software verkoopt, gaat het over de verkoop van een licentie, die de klant het recht geeft om gebruik te maken van de bedoelde software, en dit volgens de voorwaarden bepaald door de oorsprokelijke licentiegever. Het eigendomsrecht blijft te allen tijde bij de licentiegever.

Het installeren en het gebruiken van de software onderstelt expliciet dat de klant de licentievoorweaarden kent en aanvaardt.

13. VERTROUWELIJKHEID

Beide partijen zullen alle gegevens die worden medegedeeld confidentieel behandelen tenzij anders overeengekomen.

14. PRIVACY VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Produsoft hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respect voor uw privacy. Produsoft leeft alle wettelijke verplichtingen na, dus ook deze van de EU 2016/679 verordening, beter gekend als GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Bv bij Helpdesk vragen.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Produsoft verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Klantenbeheer
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid, zoals de kmo portefeuille
 • Het organiseren van opleidingen en bijeenkomsten
 • Het leveren van software licenties
 • U te kunnen contacteren bij het uitoefenen van onze dienstverlening, zoals bv. de helpdesk
 • Het afhandelen en opvolgen van betalingen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De klant erkent de privacy verklaring zoals gevonden kan worden op onze website.

15. BEVOEGDHEID

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied Gent.